Lockdown Support (Nepali)

यो लकडाउनको बेलामा तपाईं अथवा तपाईंले चिन्ने कुनै पनि व्यक्ति हिंसाको कारण जोखिममा हुनसक्नुहुन्छ ।
यदी तपाईं अथवा तपाईंले चिन्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई सहयोगको आवश्यकता छ भने हामीलाई ९८०११९३०८८ नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला ।

कृपया यो सन्देश लाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर सहयोग र आवश्यकता भएका व्यक्तिहरुलाई हामीसम्म पुर्याउन सह्योग गरीदिनु होला ।

धन्यवाद ।