Right To Self Determination Campaign (Nepali)

आधिकारिक रूपमा NFCC ले #आत्मनिर्णयकोअधिकार अभियान सुरु गरेको छ ।

Video made by: Dawa Choden @d4dawa